2-pound-commemorative-euro

The two pound euro coin